Lascu Ilie

Jurnalistul Marin Badea a trimis către Lascu Ilie (PNL- Primar în N. Bălcescu) un mesaj prin care își arata disponibilitatea de a „îmblânzi fiara”!

În limbal interlop, specific Crimei Organizate și a Clanului Iacomi, asta suna a invitație la masa blatului, unde cotizezi lunar că să scapi de calvarul materialelor obraznice.

Proaspăt ieșit de la arest, unde a turnat doua vedete din Clanul Iacomi si a semnat actul de recunoastere a vinovatiei, Lascu Ilie se trezește și cu Marin Badea pe cap, asta dornic să încheie și el un contract mic…

Badea întăi realizează materialele și le postează pe facebook, apoi, daca nu cotizezi, face articole firbinți. În general, pe facebook, el arata și efectele „spăgii”, unde îi linge în partea dorsala pe cei care cotizează. Cum Primarii în Județul Călărași și Viceprimarii sunt în general analfabeți, aduși de la coada vacii, ei au nevoie de materiale video ușor de digerat și de înțeles. Adică, le dai ca la prosti, mura în gură!

Jurnalistul Marin Badea are tarife preferențiale și adora să fie iubit și invitat în Scoli, unde să i se arate iubire.

Selectie din mizeria Jurnalismului pe bani publici

Cel care cotizează beneficiază de servicii în funcție de cotizație

Comuna DragalinaÎn domeniul infrastructură și mediu, conform Strategiei de dezvoltare locală, pentru perioada 2021 – 2027, în analiza Swot, ca puncte tari pentru comuna Dragalina, sunt amintite reperele: 1. Localități aparținătoare: Dragalina (reședință de comună), Constantin Brâncoveanu și Drajna Nouă; 2. gradul de acoperire a rețelei de electricitate – 95%; 3. rețeaua de alimentare cu apă potabilă – realizată în procent de 98%; 4. drumuri asfaltate – 95%; 5. iluminat public – 95%; 6. acoperire rețele de telefonie mobilă – 100%; 7. acoperire rețea internet – 95%; 8. parte a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris; 9. eforturi susținute al autorităților locale de impunere riguroasă a legislației privind protecția mediului. Infrastructura de mediu înregistrează și câteva puncte slabe: 1. slaba dezvoltare a rețelei de canalizare, a stației de epurare și tratare a apelor uzate: 40% grad de acoperire; 2. slaba dezvoltare a rețelei de alimentare cu gaz metan, rata de acoperire, la nivelul anului 2021, fiind de doar 20%; 3. necolectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării; 4. interesul scăzut al agenților economici pentru asigurarea protecției mediului înconjurător; 5. neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren; 6. educație ecologică superficială. Ca oportunități, sunt identificate punctele: 1. modernizarea drumurilor comunale; 2. reabilitarea și modernizarea străzilor din satul Dragalina (asfaltare și rigole betonate pentru evacuarea excesului de apă pluvială sau provenită din alte surse); 3. reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale; 4. reabilitarea și modernizarea drumurilor din satul Drajna Nouă; 5. reparații străzi cu frizură asfaltică; 6. proiectare și execuție de alei pietonale; 7. înființare gospodărie de apă și rețea de apă potabilă în satul Drajna Nouă; 8. extindere rețea de apă potabilă și execuție puț forat în cartierul Ioaniu, sat Drajna Nouă; 9. execuție foraj nou și dezafectare puț nr. 2 în cartierul Ioaniu, sat Drajna Nouă; 10. proiectare și instalare sistem de supraveghere la stația de epurare și vacuum Dragalina; 11. realizare reparații cabine puț forat și împrejmuire cu sistem supraveghere video și iluminat la Gospodăria de apă Dragalina; 12. reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Dragalina și modernizarea Gospodăriei de apă în satul Constantin Brâncoveanu; 13. montaj grup pompare și tablou electric la Gospodăria de apă din satul Constantin Brâncoveanu; 14. achiziție pompe submersibile pentru gospodăriile de apă din satele Dragalina, Constantin Brâncoveanu și Drajna Nouă; 15. extinderea rețelei de iluminat public; 16.actualizarea studiului de fezabilitate aferent și extinderea rețelei de gaze naturale; 17. reabilitarea / construirea de blocuri; 18. realizarea unui sistem de eliminare a excesului de apă din sol, la nivelul comunei; 19. înființarea / realizarea de alei și spații pietonale; 20. modernizarea sistemului rutier; 21. amenajarea de piste pentru bicicliști; dezvoltarea mobilității prin înființarea transportului local / zonal modern și înființarea / modernizarea stațiilor de autobuz; 23. extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan; 24. amenajarea unui drum de exploatație agricolă cu acces între DN3A – DN21; 25. construirea de poduri în zonele care necesită acces rapid; 26. realizarea, modernizarea sau extinderea rețelei de alimentare cu apă în zonele de interes pentru populație sau investitori; 27. realizarea sau extinderea rețelei de canalizare în zonele de interes pentru populație sau investitori; 28. realizarea de stație de epurare și tratare a apelor uzate în zonele de interes pentru populație sau investitori; 29. realizarea rețelei de distribuție de gaz metan pe o distanță de 13 kilometri liniari; 30 actualizarea Planului Urbanistic General al comunei; 31. realizarea de lucrări de cadastru imobiliar intravilan / extravilan și reactualizare PUG; 32. montarea unui post de transformare, în localitatea Dragalina, în vederea îmbunătățirii parametrilor de distribuție a curentului electric (stabilitatea tensiunii în perioadele de consum maxim); 33. lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public, la nivelul comunei; 34. dotare cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală și salubritate (mașină de colectare, pubele etc.); 35. reabilitarea drumurilor agricole; 36. crearea de spații verzi și pietonale, recreative, inclusiv cele aflate lângă trotuare; 37. construire / modernizare parcări și trotuare; 38. achiziție camere supraveghere LPR și montaj; 39. crearea unui sistem de supraveghere modern, pentru creșterea siguranței cetățenilor; 40. conectarea instituțiilor publice la internet prin fibră optică și promovarea conceptului de e-educatie, e-guvernare, e-sanatate; 41. asigurarea accesului gratuit la internet, pentru populație, prin crearea de acces point-uri wireless în zona parc-primărie; 42. asigurarea de facilități pentru investitorii care dezvoltă servicii IT; 43. asigurarea spațiilor necesare astfel încât cimitirele să corespundă nevoilor comunei, astfel: modernizare și extindere cimitire existente, modernizare și reabilitare capele; modernizare căi de acces; 44. construirea de rampe de acces în toate instituțiile publice, în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilități; implementarea unor mijloace de supraveghere și sistematizare a traficului (ex. benzi producătoare de zgomot pentru atenționare), semnalizarea și protejarea trecerilor de pietoni, în mod deosebit în proximitatea unităților de învățământ; 46. extinderea / construirea de noi zone de locuit; 47. realizarea infrastructurii rutiere de interes public; 48. înființarea rețelei de canalizare (ape uzate) și a unui bazin vidanjabil (stație de epurare) în satul Drajna Nouă; 48. extinderea rețelei de canalizare și realizare modul de stație de epurare; 49. organizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, a spațiului de depozitare temporară și a transportului de deșeuri; 50. realizarea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unui gropi pentru deșeuri inerte și din construcții; 51. identificarea rampelor de gunoi neautorizate și dezafectarea acestora; 52. reabilitarea și modernizarea sistemelor existente de colectare și transport deșeuri; 53. achiziția / asigurarea dotărilor necesare pentru intervenții în caz de situații de urgență (autospecială PSI, buldo-excavator, wollă, tractor cu remorcă, echipamente de protecție PSI); 54. implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de localitate sau în parteneriat cu alte administrații locale învecinate; 55. achiziția de echipamente pentru stația de sortare / transfer și punerea în funcțiune a acesteia; 56. reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, prin realizarea unei stații de comport; 57. eficiența energetică în clădirile publice; 58. eficiența energetică a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termică; 59. crearea de sisteme centralizate de furnizare a energiei termice pentru blocurile de locuințe, utilizând sisteme convenționale de încălzire completate de sisteme ce utilizează energii nepoluante; 60. reducerea consumului electric al localității prin modernizarea rețelei de iluminat public: înlocuirea lămpilor clasice actuale cu lămpi solare sau alte sisteme ce reduc consumul de energie electrică; 61. acordarea de facilități pentru realizarea de infrastructuri de generare și distribuție a surselor de energie alternativă, promovarea culturilor agricole cu valoare energetică și a proiectelor de energie eoliană, biomasă, energie solară; 62. ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate, menținerea biodiversității și dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice li sociale ale pădurilor; 63. reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele afectate de acest fenomen și acțiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, în zonele inundabile și în luncile râurilor; 64. realizarea de perdele de protecție a căilor de comunicații, localităților și câmpului; 65. dezvoltarea activităților de conștientizare a populației asupra necesității conservării mediului înconjurător și de implicare a acesteia în activități de protejare a mediului; 66. reabilitarea fondului forestier; 67. creșterea eficienței energetice prin producerea de energie verde (parcuri fotovoltaice); 68. reducerea emisiilor de carbon prin achiziționarea unor microbuze și mașini electrice, asigurând un transport public nepoluant; 69. reducerea emisiilor de carbon prin înființarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice; 70. creșterea eficienței energetice la gospodăriile de apă și stațiile de epurare; 71. încurajarea unei colectări selective, prin înființarea de spații destinate special acestui scop; 72. gestionarea deșeurilor prin înființarea unei stații de tratate și reciclare deșeuri; 73. realizarea unei stații de cogenerare prin biomasă și biogaz. Ca amenințări, sunt identificate: 1. lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse; 2. cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor finanțate din fondurile europene pentru proiecte de infrastructură și mediu; 3. lipsa informațiilor legate de normele europene de mediu valabile pentru micii întreprinzători; 4. indiferența față de protecția mediului (moștenire a unei mentalități mai vechi); 5. lipsa informării în legătură cu programele de finanțare comunitară.